Všeobecné obchodné podmienky

I. Zmluvné strany

1. Poskytovateľ
MAKROMONT s.r.o.
Hornoulická 17, 972 01 Bojnice
IČO: 36 696 218, DIČ: 20 222 70 217, IČ DPH: SK20 222 70 217

Štatutárny orgán: Ing. Róbert Lupták
Konateľ za spoločnosť koná samostatne a podpisuje za ňu tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

2. Užívateľ– fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná u Poskytovateľa poskytovanie služby podľa časti II. a to formou a spôsobom podľa časti IV. VOP

II. Špecializované produkty, služby a technické zariadenia
A. Špecializované softvérové produkty
1. serverová architektúra
2. aplikačná architektúra
3. databázová architektúra
4. mobilné aplikácie
5. front-end a back-end systém
B. Všeobecné grafické služby
1. identita firmy a jednotlivca
C. Internetové služby
1. registrácie domén
2. webhosting programy 1,2 a 3
3. administrácia OS, dohľad 24×7, podpora online, telefónom alebo osobne

III. Definícia pojmov
A. Špecializované softvérové produkty
1. WordPress
a) infoweb
b) e-shop
c) portál
download- správa súborov určených pres sťahovanie
fotogalérie- spravovanie fotiek a fotoalbumov
kontakt- kontaktné informácie a kontaktné osoby
košík- nákupný košík pre online objednávanie služieb a tovarov
objednávky- spravovanie objednávok
poznámky- poznámky k rôznym modulom v systéme
produkty- zoznám produktov a nákupný košík
registrovaní používatelia- spravovanie registrovaných užívateľov
reklama- vlastný reklamný systém
služby- spravovanie služieb
stránky- správa hlavného menu, stránok a podstránok
štatistiky- štatistika návštevníkov stránky
video- správa videí
zdieľanie- funkcionalita na zabezpečenie zdieľania zverejňovaného obsahu
2. Mobilná aplikácia
a) Mobilná aplikácia
3. Backend systém
a) Backend systém

B. všeobecné grafické služby
1. corporate identity- je firemná identita, ktorú Poskytovateľ vytvorí na základe objednávky pre Užívateľa, alebo na jej základe navrhne grafiku pre reklamné predmety

C. internetové služby
1. doména, registrácia domény – internetová doména je slovné označenie IP adresy počítača v sieti internet, napr. www.makromont.sk. Sme technickým správcom domény, ktoré registrujeme tretími stranami u tzv. registrátora. Napríklad spoločnosť INTERNET SK, s.r.o. (www.forpsi.sk) alebo Websupport, s.r.o. (www.websupport.sk). Hradíme všetky poplatky spojené so zriadením domény a webhostingu týmto tretím stranám za nášho klienta aby sme odbremenili starostlivosť o exspirácie a technické záležitosti. Zároveň sa stávame vlastníkom domén, pokiaľ si zákazník praje byť vlastníkom, má dve možnosti. Môže si registrovať doménu sám u ktoréhokoľvek registrátora a nám sprístupní úpravu DNS záznamu za účelom nasmerovania IP adresy na webhosting, pokiaľ tento nie je súčasťou ponúkaného balíčka služieb k doméne alebo ponechá registráciu na spoločnosť MAKROMONT s.r.o., ktorá ma SK-NIC ID MAKR-0011. Nakoľko nie sme registrátor, ďalej sa riadime ustanovením zmluvných podmienok tretích strán, napríklad https://www.forpsi.sk/zmluvne-podmienky/domeny alebo https://www.websupport.sk/faq/potrebujem-vlastny-sk-nic-identifikator
2. poskytovanie hosting služieb a ich GDPR – Ochrana osobných údajov sa riadi podľa GDPR tretích strán, spoločnosti WebSupport, od ktorej využívame služby webhostingu. E-shopy bežia na VPS serveroch, mimo spoločnosti WebSupport z dôvodu výkonu. Na tieto služby sa vzťahujú podmienky poskytovateľa služieb serverhostingu, spoločnosti Server4you.
Prečítajte si prosím:
https://www.server4you.com/legal-and-documents
https://www.websupport.sk/obchodne-podmienky
Napíšte nám a radi vysvetlíme dôležité povinnosti a funkcie upozornení na webovej lokalite klienta, to je baner s informáciou o Cookies a pod.
3. administrácia (spravovanie obsahu internetovej stránky) – administráciu vykonávame aj na účtoch klienta. Klient ma dve možnosti. Môže si zabezpečiť vlastnú administráciu alebo požiadať o správu spoločnosť MAKROMONT s.r.o., ktorá požiada klienta o kompletné prístupy k doméne, databázam a súborom i DNS. Je na klientovom rozhodnutí, či slobodne poskytne tieto údaje bez nároku na zmluvnú dohodu a následne bez nároku na zmeny spojené s doménou alebo webhostingu alebo si bude nárokovať ochranu služieb za vopred dohodnuté podmienky a nároku ich trvania v jeho správe aj po odovzdaní diela, t.j. webstránky o ktorú sa bude ďalej starať buď spoločnosť MAKROMONT, s.r.o. za vopred určené podmienky alebo tretia strana a tým sa stráca záruka na dielo.

IV. Objednanie služby/produktu, forma objednania
Poskytovateľ poskytuje objednávky služby alebo produktu na základe:
a) Objednávky
– doručenia objednávky na Poskytovateľovu emailovú adresu
– prostredníctvo elektronickej objednávky na internetovej stránke Poskytovateľa
b) zmluvy o poskytovaní služieb podľa Obchodného zákonníka
Objednávka Užívateľa musí obsahovať:
– údaje Užívateľa: obchodné meno/meno priezvisko, sídlo/trvalý pobyt, miesto podnikania, IČO, DIČ IČDPH/dátum narodenia rodné číslo, register v ktorom je právnická osoba zapísaná, oddiel, vložka, číslo, meno osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, kontakt na osobu zodpovednú za objednávku
– predmet objednávky: špecifikácia objednávaných služieb/produktov, čas plnenia, doba viazanosti služieb, ktoré podliehajú viazanosti
Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť službu/produkt až po podpísaní predmetnej zmluvy.

V. Cena a platobné podmienky
Cena služby alebo produktu je určená na základe dohody medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Poskytovateľ doručí cenu Užívateľovi osobne, poštou na Užívateľovu adresu, emailom. Cenníky služieb na internetovej stránke Poskytovateľa nie sú záväzné, predstavujú približnú cenovú reláciu služby alebo produktu. Cenu za poskytovanie služieb a lebo produktov sa Užívateľ zaväzuje uhrádzať na základe daňových dokladov, ktoré Poskytovateľ vystaví a odošle Užívateľovi na adresu uvedenú v objednávke.
Lehota na splatenie faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Fakturovaná čiastka sa považuje za uhradenú odo dňa jej pripísania na Poskytovateľom účet. V prípade omeškania je Poskytovateľ oprávnený v zmysle príslušných ustanovení obchodného zákonníka žiadať úrok z omeškania a taktiež pozastaviť službu až do vyplatenia dlžnej čiastky.

VI. Práva a povinnosti poskytovateľa
Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytovanie služby alebo produktu Užívateľovi v prípade, že:
a) služba Užívateľa propaguje produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie sú zakázané,
b) informácie, vyjadrenia, slová a zobrazenia, ktoré majú byť podľa požiadavky Užívateľa obsiahnuté v službe, sú v rozpore s dobrými mravmi,
c) služba Užívateľa propaguje sexualitu zobrazením sexuálnych stimulov, nahoty alebo čiastočnej nahoty ľudského tela neslušným spôsobom,
d) služba Užívateľa obsahuje čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné alebo náboženské cítenie,
e) služba Užívateľa propaguje násilie, vandalizmus a vulgárnosť alebo svojím obsahom navádza na protiprávnu činnosť alebo vyslovuje súhlas s takouto činnosťou,
f) služba Užívateľa je iným spôsobom v rozpore s platnými právnymi predpismi,
g) informácie, vyjadrenia, slová a zobrazenia, ktoré majú byť podľa požiadavky Užívateľa obsiahnuté v službe, sú v rozpore s obchodnou politikou Poskytovateľa alebo s inými jeho oprávnenými záujmami.

VII. Práva a povinnosti užívateľa
Do 10 dní odo dňa začatia realizácie služby alebo produktu je Užívateľ povinný doručiť Poskytovateľovi podklady v elektronickej podobe na dátovom nosiči. V prípade, že Užívateľ nedoručí podklady Poskytovateľovi včas, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť objednávky/zmluvy. Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Užívateľovi nosič, na ktorom sa podklady nachádzajú. V prípade, že Užívateľ požaduje zmenu služby už vykonanej, je povinný doručiť Poskytovateľovi nový nosič, na ktorom sa tieto podklady nachádzajú, najneskôr 10 pracovných dní pred dátumom požadovanej zmeny, v opačnom prípade Poskytovateľ nie je povinný zmenu služby v požadovanom termíne vykonať.

VIII. Doba trvania zmluvy
1. V prípade, že sa táto zmluva uzatvára na dobu neurčitú a v prípade viazanosti sa po uplynutí viazanosti automaticky predlžuje na dobu neurčitú bez viazanosti
2. Túto zmluvu nemožno ukončiť výpoveďou, ani iným jednostranným právnym úkonom pred uplynutím doby viazanosti. Strany sa dohodli, že po skončení viazanosti je možné túto zmluvu ukončiť písomnou dohodou, alebo písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane na uvedenú adresu.
3. Výpovedná doba je tri mesiace, začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
4. V prípade ukončenia tejto zmluvy pred uplynutím doby viazanosti má Poskytovateľ nárok na finančnú náhradu zodpovedajúcu sume, ktorá sa vypočíta z poskytovaných služieb, ktoré podliehajú viazanosti po dobu od ukončenia zmluvného vzťahu po uplynutie viazanosti podľa priloženej cenovej ponuky.

IX. Všeobecné ustanovenia
1. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi riadne a včas potrebnú súčinnosť. Po dobu omeškania Užívateľa s poskytnutím súčinnosti riadne a včas, Poskytovateľ nie je v omeškaní s poskytovaním služieb/produktov.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu alebo produkt, ktorá je predmetom zmluvy, Užívateľovi riadne a včas.
3. Poskytovateľ nie je oprávnený bez poskytnutia súhlasu Užívateľa zasahovať, meniť alebo inak ovplyvňovať obsah webstránky.
4. Účastníci obchodného vzťahu si zodpovedajú navzájom za škodu spôsobenú porušením svojich povinností. Účastníci obchodného vzťahu si nezodpovedajú navzájom za ušlý zisk.
5. Účastníci obchodného vzťahu sú povinní vzájomne sa informovať o podstatných skutočnostiach súvisiacich s poskytovaním služieb/produktov, ak tieto skutočnosti môžu ovplyvniť ich plnenie.
6. Poskytovateľ je výhradným vlastníkom autorských práv produktov podľa časti II. Písmeno A bod 1,2,3,4,5.
7. Poskytovateľ je výhradným vlastníkom autorských práv zdrojového kódu, ktorý si Užívateľ zadá u Poskytovateľa naprogramovať
8. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť Užívateľovi prístupné práva k hostingu
9. Produkty poskytované Poskytovateľom podľa časti II. písmeno A bod 1,2,3,4,5 majú vo vzťahu k Užívateľovi charakter licencie. Licenciou sa rozumie prenájom produktu zo strany Poskytovateľa Užívateľovi, na dohodnutý čas a za dohodnutú cenu.

X. Ochrana autorského práva
1. Produkty poskytované Poskytovateľom podľa časti III. písmeno A bod 1 a), 1b) používajú ochranu autorského práva.
2. Užívateľ túto skutočnosť berie na vedomie a nebude ju nikdy spochybňovať a to ani v prípade akéhokoľvek spochybnenia tejto skutočnosti štátnym, či iným verejným orgánom.
3. Ochrana autorského práva okrem iného spočíva v tom, že zakazuje napodobňovať poskytovanie služby podľa bodu 1. tejto časti a s ňou súvisiace činnosti a produkty ako sú použitý softvér, spracované databázy, či formátovanie zobrazení jednotlivých dokumentov a zároveň zakazuje pri využívaní služby používať zariadenia, mechanizmy a pomôcky, softvér, či iné pracovné postupy, ktoré by mali nežiadúci až negatívny vplyv na poskytovanie služieb podľa bodu 1. tejto časti.
4. Tento zákaz je platný počas celej doby trvania zmluvy a taktiež po jej skončení.
5. Porušením tohto zákazu sa Užívateľ vystavuje zodpovednosti za svoje správanie s možnosťou ujmy na majetku.

XI. Záverečné ustanovenia
1. Poskytovateľ je oprávnený VOP alebo len ich časť akokoľvek zmeniť. Týmto však nie je dotknutý bod číslo dva tejto zmluvy.
2. VOP alebo ich časť strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti nových VOP alebo ich časti, pričom takáto zmena nebude účinná vo vzťahu k potvrdenej objednávke alebo uzatvorenej zmluve, ktorá bude Poskytovateľom realizovaná v čase nadobudnutia účinnosti nových VOP alebo ich časti.
3. Pre práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa týmito VOP výslovne neupravené, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 19.06.2017.