Reklamačný poriadok

Článok I – Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na Diela vyhotoveného spoločnosťou MAKROMONT, s.r.o., so sídlom: Hornoulická 17, 972 01, IČO: 36 696 218, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, Vložka číslo:  17215/R pod obchodnou značkou Monte Weby. Nevzťahuje sa na služby tretích strán.

2. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre Poskytovateľa aj Užívateľa.

3. Týmto reklamačným poriadkom Poskytovateľ informuje Užívateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

4. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Poskytovateľa a je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa.

5. Momentom zaplatenia ceny za objednané dielo alebo službu tretích strán Užívateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

Článok II – Výklad pojmov

1. Poskytovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť MAKROMONT, s.r.o., so sídlom: Hornoulická 17, 972 01, IČO: 36 696 218, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, Vložka číslo:  17215/R. (ďalej len „Poskytovateľ“).

2. Užívateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Poskytovateľom zmluvu o poskytnutí služby a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Užívateľ“).

3. Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ (fyzická osoba), ktorý využíva poskytované služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

4. Službou sa rozumejú len obmedzené IT služby ponúkané Poskytovateľom, a to Služby pri zriaďovaní webhostingu pre Dielo. ku ktorému Poskytovateľ využíva služby tretích strán. Sú to služby elektronickej pošty, registrácie domén druhej úrovne, virtuálnych serverov. Naša primárna služba je webdizajn, optimalizácia pre vyhľadávače a ďalšie súvisiace služby podľa predmetov podnikania Poskytovateľa zapísaných v obchodnom registri.

5. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutého Diela, nie služby tretích strán.

6. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady Diela, alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie, ak ide o platbu na 12 mesiacov vopred.

Článok III – Zodpovednosť za vady

1. Poskytovateľ zodpovedá len za ponúkané Dielo, ktoré bude Užívateľovi spĺňať požiadavky kvality v súlade s charakterom ponúkanej služby tretích strán a uzavretou zmluvou.

2. Poskytovateľ nezodpovedá za vady služby tretích strán. Je na Užívateľovi či si zriadi webhosting alebo zakúpi k doméne server (napr. VPS).

Článok IV – Uplatnenie reklamácie

1. Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu, ak nebol s dielom spokojný, čo vyjadril podpisom preberacieho protokolu. Ak nie je podpísaný zo strany Užívateľa do 30 dní od odovzdania Diela, považuje sa za akceptovaný.

2. Reklamáciu musí Užívateľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu na Diele alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy za služby, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.

3. Reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku môže Užívateľ uplatniť:

 1. písomne na adrese Poskytovateľa,
 2. e-mailom na helpdesk@dobreweby.sk alebo obchodnom oddelení Poskytovateľa,
 3. osobne v sídle Poskytovateľa.

Konkrétne kontaktné údaje Poskytovateľa sú uverejnené na jeho webovej stránke.

4. Pri uplatnení reklamácie Užívateľ definuje dôvod a spíše do protokolu. V reklamačnom protokole Užívateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu Diela. V reklamačnom protokole Užívateľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú Službu musí Užívateľ uviesť aj účtovné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.

5. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Užívateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Užívateľom uvedenú kontaktnú adresu.

6. Reklamačný protokol Užívateľ zašle Poskytovateľovi poštou na adresu sídla Poskytovateľa, prípadne e-mailom na adresu Poskytovateľa alebo ju uplatní osobne v sídle Poskytovateľa.

7. Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Užívateľa povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti.

8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Diela spôsobili

 1. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, to je napríklad výpadok služby tretích strán, Poskytovateľ sa odvoláva na kvalitu dodávok týchto tretích strán.
 2. neodborné alebo neoprávnené zásahy Užívateľa do nastavení Diela alebo vstupu neoprávnených tretích osôb, ktorým Užívateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah alebo
 3. ak Užívateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil.

9. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Užívateľ uplatnil reklamáciu u Poskytovateľa, t.j. deň, keď písomná reklamácia je doručená Poskytovateľovi v súlade s bodom 6 tohto článku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 4 tohto článku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Užívateľ ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

10. Ak Dielo, ktorú Užívateľ reklamuje, vyžaduje prístupové údaje (heslá) do systému, je Užívateľ povinný príslušné údaje (heslá) oznámiť pri uplatnení reklamácie. Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových údajov Užívateľom.

Článok V – Vybavenie reklamácie

1. Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá zamestnanec Poskytovateľa Užívateľovi prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.

2. Pri uplatnení reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Poskytovateľ Užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e-mailovú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Užívateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

3. Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

4. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3 tohto článku má Užívateľ právo od zmluvy odstúpiť.

5. O vybavení reklamácie vydá Poskytovateľ Užívateľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.

6. O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Užívateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu Užívateľa, v prípade, ak Užívateľ požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Užívateľ požiada o zaslanie informácie poštou, Poskytovateľ zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu Užívateľa uvedenú v reklamácii.

7. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Článok VI – Spôsoby vybavenia reklamácie

1. Ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.

2. Užívateľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy:

 • ak ponúkané Dielo vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Dielo mohlo riadne využívať ako Dielo bez vady,
 • ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Dielo riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,
 • ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ nemôže pre väčší počet vád službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu Diela,
 • Poskytovateľ nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

3. V prípadoch uvedených v bode 2 tohto článku sa môže Poskytovateľ s Užívateľom dohodnúť o vybavení reklamácie osobitne.

4. Ak sa na ponúkanej službe objavia iné neodstrániteľné vady, má Užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny Diela, nie však zľavy za Služby poskytované tretími stranami.

5. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje konateľ Poskytovateľa.

6. Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

 • odstránením vady poskytovanej služby,
 • výmenou služby za inú po predchádzajúcej dohode s Užívateľom,
 • vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu (pri odstúpení od zmluvy)
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 

7. V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, Poskytovateľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do vrátenia celej oprávnene reklamovanej ceny, prípadne dohodne s kupujúcim Užívateľom predĺženie predplateného obdobia poskytovania Služby. Pokiaľ bola cena účtovaná (fakturovaná) za jednorazovo poskytnutú službu, suma vo výške oprávnene reklamovanej ceny sa kupujúcemu Užívateľovi vráti.

Článok VII – Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2019.

2. Zmeny a doplnenia tohto reklamačného poriadku sú platné a účinné od 1. júla 2020.

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Poskytovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 032/6400 109, fax č. 032/6400 108.